Voorwaarden

Quickhelp is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Haarlem onder nummer; 54213053.

1. Definities
a) Quickhelp: ontwerpbureau voor webdesign en webtoepassingen op maat.
b) Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Quickhelp een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid
a) Door ondertekening van een overeenkomst met Quickhelp verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. b) Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,
zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met
Quickhelp.

3. Webdesign / Webhosting
a) Quickhelp plaatst websites op een server die gehost wordt door Quickhelp. Bijgevolg zijn
Quickhelp en de opdrachtgever gebonden aan de
voorwaarden van Quickhelp. Bij niet naleven van de Quickhelp algemene voorwaarden kan een website zonder toestemming van wie dan ook offline gehaald worden. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen worden doorgerekend naar de opdrachtgever.

4. Offertes
a) Alle offertes en prijsopgaven door Quickhelp zijn geheel vrijblijvend.
b) Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Quickhelp zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Quickhelp, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
c) Quickhelp is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

5. Aanvang van de overeenkomst
a) Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte mondeling is overeengekomen of door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Quickhelp, en indien geen vooruitbetaling overeengekomen is.
b) Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door Quickhelp aan de opdrachtgever gevraagd worden. Indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag. Deze vooruitbetaling zal op de offerte vermeld worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst
a) Quickhelp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Quickhelp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Quickhelp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Quickhelp worden verstrekt, heeft
Quickhelp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Quickhelp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Quickhelp is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Quickhelp kenbaar behoorde te zijn.

7. Levering en levertijd
a) Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
b) Tussentijds resultaten worden door Quickhelp op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
c) Excessieve overschrijding van de levertijd kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst welke schriftelijk door de opdrachtgever moet worden gemeld.
d) Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

8. Copyright
a) Al het door Quickhelp vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Quickhelp niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door Quickhelp ontworpen websites of toepassingen.
b) Het eigendom van de door Quickhelp verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Quickhelp, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Quickhelp hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Quickhelp gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c) Quickhelp behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Aansprakelijkheid
a) Voor zover Quickhelp bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan
Quickhelp op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Quickhelp of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Quickhelp.
b) Quickhelp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te
vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
c) In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Quickhelp slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoedingen tot het
betaalde factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Quickhelp voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoedingen van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10. Betwisting
a) De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Quickhelp. Indien de betwisting gegrond is, zal Quickhelp deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Quickhelp binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
b) Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

11. Prijzen
a) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
b) Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in extra werk, waarvoor Quickhelp naar evenredigheid zal moeten worden
gehonoreerd.

12. Betaling
a) Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Quickhelp en is de
opdrachtgever verplicht om het werk van Quickhelp volgens afspraak te honoreren. b) Na afronding van de opdracht zal Quickhelp een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane
vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen de 7 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
c) Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Quickhelp een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €
15,00 excl. btw, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen
14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden
a) Quickhelp bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.quickhelp.nl, minstens
30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

14. Overig
a) Quickhelp zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat.
Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeven van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Quickhelp.
b) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Quickhelp zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de
hoogte stellen.
c) Quickhelp is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts
behoudt Quickhelp in verband met websites zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde
website.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbank te Haarlem. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de
geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

» Download de algemene voorwaarden